nyitólap játssz
velünk
nyertesek galéria szabályok
 
 
 
 
 
 

Játékszabályzat

Utolsó frissítés: november 12.

Kattints ide és töltsd le a hivatalos játékszabályzatot PDF formátumban.


A Budapest Airport Zrt. „Legyél te a Budapest Airport 10 milliomodik utasa” nyereményjátékának hivatalos Játékszabálya.

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. „Legyél te a Budapest Airport 10 milliomodik utasa” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Budapest Airport Zrt. (Székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér, a továbbiakban: “Szervező” vagy „Budapest Airport”)

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

2.1. A Nyereményjátékban Játékosként részt vehet (továbbiakban: „Játékos”) bármely természetes személy, aki a Nyereményjáték időtartama alatt a tizmilliomodikutas.bud.hu oldalon regisztrál az igényelt személyes adatainak megadásával és fényképet tölt fel.

2.2. A Nyereményjátékból ki vannak zárva
- a Szervező, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, munkatársai, a Nyereményjátékban részt vevő termékeket forgalmazó üzletek tulajdonosai, üzemeltetői, alkalmazottjai, a Nyereményjáték szervezésében közreműködő ügynökségek alkalmazottai és mindezek hozzátartozói, közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) 1-2. pontja).

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A Nyereményjáték 2015. november 12. 11:00 órától - 2015. december 3. napjának végéig tart.

2015. december 4. napján 10:00 órakor a legyűjtött jelentkezési adatok közül kerül a fődíj kisorsolásra. Továbbá hetente (minden hétfőn) kisorsolásra kerül a heti sorsolást megelőző héten regisztráló Játékosok között egy, a Budapest Airport brandingelt termékeiből összeállított ajándékcsomag. A Nyertesek nevét, arcképét a tizmilliomodikutas.bud.hu oldalon teszi közzé a Szervező a Nyertesek menüpont alatt.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE

4.1 A Játékos a tizmilliomodikutas.bud.hu oldalon jelentkezik a Nyereményjátékra a fenti 2.1 szerint. Aki az előzőeket, illetve a jelen Játékszabályban meghatározott egyéb feltételeket teljesíti és a Nyereményjátékból nincsen kizárva, az részt vesz a Nyereményjátékban. A regisztrációval, illetve a fénykép feltöltésével a Játékosok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező megadott személyes adataikat a 7.1 pont szerint kezelje és felhasználja, a nyertes Játékosok nevét és fényképét a Nyereményjáték weboldalán és a Szervező Facebook oldalán közzétegye,

4.2 A sorsolás elektronikus módon történik, véletlenszám-generátorral. A sorsolási rendszer a számokhoz a jelentkezés sorrendjében társítja a Játékosok neveit. Összesen 1 Fődíj Nyertes és értelemszerűen 3 heti Nyertes kerül kisorsolásra. Nyereményenként a Szervező 2-2 pótnyertest sorsol (a pótnyerteseket kisorsolásuk sorrendjében keresi meg a Szervező).

5.NYEREMÉNYEK

Főnyeremény: 1 db kétszemélyes utazás, szállással.
Heti nyeremények: a Budapest Airport által összeállított ajándékcsomag.
A Nyeremény készpénzre nem váltható. A Nyeremény nem átruházható.

Amennyiben a nyertes Játékos a 6. pontban meghatározott feltételeknek megfelelően nem jelentkezik a Szervezőnél, a Nyeremény automatikusan érvényét veszíti.

6. A NYERTES, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A fődíj nyertes Játékost (Nyertes) a Szervező a regisztrációkor megadott telefonszámon és email címen, telefonon, illetve emailben a heti nyerteseket pedig a regisztrációkor megadott email címen, emailben értesíti, illetve a Nyertesek nevét és fényképét az adott sorsolást követően a Budapest Airport Facebook oldalán, illetve a tizmilliomodikutas.bud.hu oldalon publikálja.

6.2. A Nyertesnek 4 naptári napja van arra, hogy a megadott elérhetőségeken a Szervezőnek visszajelezzen, hogy a Nyereményt fel kívánja-e használni vagy sem, illetve, hogy a Szervező által igényelt esetleges további adatait megadja. A nyereményjáték időtartama alatt az alábbi email címen, lehet feltenni a kérdéseket, érdeklődni a részletekről: bud10milliomodikutas@1080p.co.hu

6.3. A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a Nyereményt a Szervező át tudja adni részére. Amennyiben a Nyertes hibás adatot ad meg és nem elérhető, vagy 4 naptári napon belül nem válaszol az értesítésre, úgy a pótnyertes jogosult a Nyereményre (a pótnyerteseket kisorsolásuk sorrendjében keresi meg a Szervező).

6.4. Ha a Nyertes cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképességében részlegesen vagy teljesen korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény felhasználására és igénybevételére csak a törvényes képviselője / gondnoka – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő – közreműködésével jogosult (törvényes képviselő / gondnok hozzájárulásával vagy a törvényes képviselő / gondnok Nyertes képviseletében történő eljárásával).

6.5. Ha a Nyertes a Nyereményt az erre nyitva álló határidőn belül nem használja fel, úgy a határidő jogvesztő jellegű, ezért a Nyertes ezt követően nyereményére jogszerűen nem tarthat igényt.

6.6. A Nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

6.7 A Nyereményhez tartozó esetleges személyi-jövedelemadó terhek megfizetését a Szervező vállalja, ugyanakkor a Nyeremény átadásával kapcsolatosan felmerülő egyéb költségeket – mint például a Nyeremény átadási helyszínére történő utazás költségeit – a Nyertes viseli.

6.8 A Nyertesekre vonatkozó jogok és kötelezettségek értelemszerűen és megfelelően irányadóak és alkalmazandóak a pótnyertesekre is.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1. A Játékosok a Nyereményjátékban való részvételükkel, illetve Nyertesként adataik megadásával kifejezetten hozzájárulnak

a.) hogy a Szervező a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása, valamint külön engedéllyel marketingtevékenység céljára a jövőben is díjmentesen és minden további hozzájárulás nélkül felhasználja. A Játékos továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Nyereményjátékkal kapcsolatosan a Játék szervezőjétől a Játékkal kapcsolatos tartalmú e-mail vagy egyéb üzeneteket kapjon. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és bármikor kérhetik adataik törlését a nyilvántartásból a newsletter@bud.hu email címre elküldött levélen keresztül vagy azok nyilvántartásba vételét a nyeremény átvételekor írásban nyilatkozva meg is tilthatják. Ezen kívül a Játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozás alapján a Szervező által meghozott döntéssel a Játékos nem ért egyet, úgy a bírósághoz fordulhat. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amely döntést megteheti a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő megküldésével (pontos személyes adatait feltüntetve); Budapest Airport Zrt.(1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér) címen.

b.) nevük, képmásuk illetve hangfelvételük nyilvánosságra hozatalához (tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audio, foto és video anyagokban), továbbá hogy felkérés esetén rendelkezésre állnak médiainterjú céljából (a Nyereményjátékot követő 6 hónapon belül, Magyarországon), valamint hogy a róluk készített hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználja reklám és egyéb marketing célokra. Játékosok a fényképek és videók felhasználásához idő,- tér,- és módbeli korlátozás nélkül járulnak hozzá. Ha a nyertes Játékos cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképességében részlegesen vagy teljesen korltázotott, úgy a nyeremény-átvételével kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Ptk. 2:10 – 2:24.§-ai szerint történik.

c.) hogy Szervező ilyen irányú kérése esetén a fentieket aláírt nyilatkozattal is megerősítik.

7.2. A Játékosok a Nyereményjátékra való jelentkezésükkel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy adataik a Budapest Airport Zrt. (1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér) mint „Adatkezelő” adatbázisába kerüljenek, illetve azokat esetleges tiltó nyilatkozatuk kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Szervező és Partnerei marketingtevékenysége céljából a jövőben felhasználhassa. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és pontos címének megadásával írásbeli nyilatkozatban kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az Adatkezelőtől. Az adatbázis további harmadik személyeknek semmilyen körülmények között nem kerül átadásra.

7.3. A hivatalos Nyereményjáték szabály hozzáférhető a tizmilliomodikutas.bud.hu holnapon.

7.4. A Nyereményjátékról részletes információk tizmilliomodikutas.bud.hu weboldalon érhetők el.

7.5. A Szervező nem oszt szét a jelen szabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb nyereményt.

7.6. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy indokolt esetben ezen feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa, illetve a Nyereményjátéktól elálljon. A módosításról, kiegészítésről, elállásról a Szervező a tizmilliomodikutas.bud.hu oldalon tájékoztatja a Játékosokat.